W związku z nieodebraniem w dniach 29 i 30 kwietnia b.r. przez firmę INTERBUD  odpadów budowlanych  z niektórych posesji Referat Budownictwa Inwestycji i Spraw Gospodarczych Urzędu Gminy przeprasza mieszkańców za zaistniałe niedogodności. Jednocześnie informujemy, że każdy zgłoszony przypadek nieodebrania odpadów został na miejscu sprawdzony i udokumentowany przez upoważnionych pracowników Urzędu, i że zgromadzona dokumentacja zostanie przekazana do ww. firmy wywozowej w postępowaniu reklamacyjnym – celem wyjaśnienia zasadności odmowy odbioru oraz podjęcia działań zaradczych. O wynikach tego postępowania oraz o ewentualnych korektach w sposobie i  zakresie wystawiania odpadów zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.

Do tego czasy prosimy o nie podejmowanie działań w kierunku samodzielnego zagospodarowania odpadów.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, zakres usług świadczonych przez Gminę – w zamian za pobieraną obowiązkowo od jej mieszkańców opłatę – nie obejmuje wszystkich odpadów i ogranicza się do odpadów powstających w istniejących gospodarstwach domowych (tzw. nieruchomości zamieszkałe) oraz istniejących budynkach firmowych lub instytucjonalnych (tzw. nieruchomości niezamieszkałe).

Oznacza to, że wszelkie odpady budowlane powstające w czasie budowy nowego budynku  (a także w czasie przebudowy – np. termomodernizacja - istniejącego budynku) nie są objęte systemem gminnym, a obowiązek ich zagospodarowania spoczywa na inwestorze (w praktyce na podmiocie, który realizuje prace budowlane).

Władze Gminy są świadome niekompletności systemu, dlatego prowadzą intensywne konsultacje w kierunku ustalenia lokalizacji tzw. punku PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) celem jego wybudowania. Liczymy w tej kwestii na zrozumienie i  poparcie mieszkańców, gdyż funkcjonujący punkt PSZOK pozwoli na domknięcie sytemu i wyeliminuje problemy z zagospodarowaniem odpadów budowlanych, opon, szkła okiennego i innych tzw. odpadów problemowych.