Informacje ogólne

pomoc prawna

 

Przypominamy, że osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Gmina Mirów oferuje taką pomoc osobom potrzebującym w każdą środę w godzinach 7.15 - 11.15

Zapisy - telefon 48 617 70 96
 
Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.


Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

 
Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

 
Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

W Powiecie Szydłowieckim w 2023 roku funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których świadczona jest bezpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie.

W Punkcie nr 1 mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w  Szydłowcu przy ul.  Kościuszki 170 pomoc prawna świadczona jest przez radców prawnych oraz adwokatów wg poniższego harmonogramu:

Adwokat Jacek Adamczyk:

 w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. (I półrocze 2023 r.) w dniach i  godzinach:

       we wtorki od godz. 14.00 do godz. 18.00

       w środy od godz. 14.00 do godz. 18.00

       w piątki od godz. 8.00 do godz. 12.00

w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. (II półrocze 2023 r.) w dniach i godzinach:

      w środy od godz. 14.00 do godz. 18.00

      w piątki od godz. 8.00 do godz. 12.00

Radca Prawny Joanna Waluszewska-Grzesińska:

w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. (I półrocze 2023 r.) w dniach i godzinach:

      w poniedziałki od godziny 9.00 do 13.00

      w czwartki od godziny 9.00 do 13.00

w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. (II półrocze 2023 r.) w dniach i godzinach:

      w poniedziałki od godz. 9.00 do 13.00

      we wtorki od godz. 14.00 do 18.00

      w czwartki od godz. 9.00 do 13.00

Punkt nr 2 prowadzony jest przez organizację pozarządową pn. Fundacja Instytut Spraw Publicznych z siedzibą w Radomiu, ul. Zegara Słonecznego 2/1, 26-600 Radom wg. poniższego harmonogramu:

 1. poniedziałek od godz. 8.00 – 12.00 przy ul. Szkolnej 8 w Orońsku
 2. wtorek od godz. 7.30 – 11.30 przy ul. Niepodległości 5 w Jastrzębiu
 3. środa od godz. 7.15 – 11.15 w Mirowie Starym 27
 4. czwartek od godz. 7.30 – 11.30 przy ul. Kilińskiego 12 w Szydłowcu
 5. piątek od 7.30 – 11.30 przy ul. Czachowskiego 45 w Chlewiskach

Zapisy na porady prawne prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 pod nr tel. (48) 617-70-96

Kto może skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej/obywatelskiej?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym.
 2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.
 3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w  toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawo karne, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo podatkowe.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. Przeprowadzenie mediacji;
 5. Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego oraz zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mają możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:

 1. telefonicznie pod nr (48) 617-70-22
 2. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. listownie wysyłając na adres: Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej   7,  26-500 Szydłowiec

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna - Urząd Gminy Mirów w każdą środę w dogdzinach od 7.15 do 11.15