Świadczenie Alimentacyjne przysługuje na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.)

 

Świadczenie przysługuje:
• na dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. 
• na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. 
• na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się ono szkole lub szkole wyższej. 
• na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.Przyznanie prawa do świadczenia uwarunkowane jest spełnieniem kryterium dochodowego określonego jako miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczający 725 zł.(art. 9 ust. 2)

 

Fundusz alimentacyjny nie przysługuje jeżeli osoba uprawniona: (art. 10 ust. 2)
• została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo jest w rodzinie zastępczej,
• jest pełnoletnia i posiada własne dziecko,
• zawarła związek małżeński.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, nie więcej jednak niż 500zł. (art. 10 ust. 1)


Wniosek z funduszu alimentacyjnego składa się:
bezpośrednio w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie albo w ośrodku pomocy społecznej, jeżeli w danej gminie ośrodek realizuje świadczenia z FA. 
Do wniosku należy dołączyć (art. 15 ust. 4)
1. zaświadczenie o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny z roku poprzedzającego okres świadczeniowy (obecnie jest to rok 2007);
2. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
3. dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej;
4. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji;
5. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
6. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
7. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
8. zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
9. informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
a) brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
b) brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

 

Prawo do świadczenia z Funduszu alimentacyjnego przyznaje się na okres świadczeniowy tj. od 1 października do 30 września następnego roku.
Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się: (art. 21ust. 1 pkt. 1,2,3)
• gdy uprawniony odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie wyjaśnień mający wpływ na prawo do świadczeń,
• odmówi udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzieli inf. nieprawdziwych,
• nie podejmie świadczeń przez trzy kolejne miesiące.

 


W przypadku gdy osoba uprawniona albo przedstawiciel osoby uprawnionej udzieli informacji o których mowa wyżej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się od miesiąca , w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu świadczeniowego, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunki do ich otrzymywania (art. 21ust. 2).